blender_chat (blender_chat) wrote,
blender_chat
blender_chat

Рабочие в 1932: ''Сейчас работаем на крестьянина''

Из донесения Г. Шипко в Минский горком КП(б)Б «Об отсутствии милицейского поста возле железнодорожного вокзала»

Апрель 1932 г.

Надо отметить, что в близи вокзала нет милицейского поста, а пост ОГПУ на улице и не так близко к вокзалу. В 8 ч. на вокзале можно было получить местные газеты, а при вечернем осмотре мне продали центральные газеты - «Правда», но с принудительным номером газеты Саюзлеса. Можно сделать заключение, что хлеб по прежнему убывает из города, но только возможно в меньшей численности и более скрыто. Настроения среди рабочих можно было заметить в разговоре: говорят, что сейчас работаем на крестьянина, так как все отдаем ему за дорогостоящие продукты. Имелись слухи среди крестьян, что в Гомель приежают за хлебом из Украины и привозят последние вещи, только купить хлеб. Надо отметить, что разговоры ведутся очень скрыто, только среди отдельных небольших групп, в большинстве знакомых, и как правило в очередях. И на вокзале никаких разговоров не услышишь.

Г. Шипко

Государственный архив Минской Области. Ф. 164п. Оп. 1. Д. 128. Л. 108. Машинописная копия.
Оригинал:

З інфармацыі Г. Шыпко ў Мінскі гарком КП(б)Б «Аб адсутнасьці міліцэйскага паста каля чыгуначнага вакзала»

Красавік 1932 г.

Трэба адзначыць, што няма ў блізі вакзала міліцэйскага паста, а пост ОДПУ на адлеце і не так блізка да вакзала. У 8 гадз. на вакзале можна было атрымаць мясцовыя газеты, а пры вячэрнім аглядзе мне прадалі цэнтральныя газеты – «Правда», але з прымусовым нумарам газеты Саюзлеса. Можна зрабіць заключэньне, што хлеб па прэжняму ўбывае з горада, але толькі магчыма ў меншай колькасьці і больш скрыта. Настроі сярод рабочых можна было заўважыць у гутарцы: кажуць, што цяпер працуем на сяляніна, бо ўсе аддаем яму за дорого стоючыя прадукты. Меліся чуткі сярод сялян, што ў Гомель прыезджаюць за хлебам з Украіны і прывозяць апошнія рэчы, толькі купіць хлеб. Трэба адзначыць, што разгаворы вядуцца вельмі скрыта, толькі сярод паасобных невялічкіх груп, у большасьці знаёмых, і як правіла ў чэргах. І на вакзале ніякіх размоў нельга пачуць. Г. Шыпко

Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 164п. Воп. 1. Спр. 128. Л. 108. Машынапісная копія.
Tags: голод 1932-33
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments